Farmakoökonómiai szemészet

IME - Az egészségügyi vezetők szaklapja

Read the publication Az Intézet a következõ szakágak oktatásában vesz részt: Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás, Gyógyszerellátási gyógyszerészet, Minõségbiztosítás, Kórházi gyógyszerészet, Klinikai gyógyszerészet.

farmakoökonómiai szemészet

Természetesen nem feledkezünk meg a gyógyszerészet-történeti, kortörténeti kutatások fontosságáról sem. Kiemelten foglalkozunk a gyógyszerészi gondozás magyarországi bevezetéséhez szükséges vizsgálatok, protokollok szakmai elõkészítésével. Alkalmazott klinikai technológiai kutatásaink, termékfejlesztéseink a mindennapos gyógyszerellátási gyakorlatban nyerhetnek és nyernek felhasználást.

Kutatásainkban széles körû együttmûködésre törekszünk a Semmelweis Egyetem gyógyításban, kutatásban részt vevõ szakembereivel, gyógyszergyárakkal, más kutató mûhelyekkel, társintézetekkel. Nemzetközi kapcsolataink mind kutatási, mind farmakoökonómiai szemészet cseregyakorlatok vonatkozásában kiterjedtek. A gyógyszerügyi szervezés mint tudományos tevékenység multidiszciplináris, részben és elsõsorban a gyógyszerészeti tudományokra, részben alkalmazott társadalomtudományokra jogtudomány, szervezés- és vezetéstudomány, szociológia, pszichológia, etika-viselkedéstudomány, statisztika, közgazdaságtudomány, történelem stb.

Hangsúlyt fektetünk a betegegyüttmûködõ-készség mérésére, betegegyüttmûködõ-készség javítására.

Az arthrosis kezelése

Foglalkozunk a bizonyítékokon alapuló gyógyítás közforgalmú gyógyszerészeti vonatkozásaival és a generikus gyógyszer-helyettesítés speciális szempontjaival. A gyógyszeralkalmazás WHO ajánlásai szerint történõ elemzésével a betegbiztonságot szolgáljuk. Vizsgáljuk az orvos-beteg-gyógyszerész együttmûködés modelljeit. Az elért eredmények birtokában farmakoökonómiai szemészet fogalmazunk meg a racionális gyógyszerfelhasználás megvalósítására.

Ezzel a munkával kívánjuk elérni, hogy a rendelkezésre álló, korlátozott anyagi lehetõségeken belül megtaláljuk azon terápiás módozatokat, amelyek a rendelkezésre álló erõforrások farmakoökonómiai szemészet a legtöbb egészségügyi hasznot eredményezik.

A különbözõ terápiás protokollok költség — haszon, illetve költség — hatékonyság elemzésével mind az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, mind az Egyetem klinikáinak hatékonyabb gyógyszergazdálkodását elõsegítjük.

Fontosnak tartjuk a gyógyszerészeti közgazdaságtani vizsgálatok országos szintû összehangolását, az elemzések helyes, nemzetközi színvonalú levezetését, a helyi viszonyok figyelembevételére is alkalmas módszertan kidolgozását. Üllõi út Blázovics Anna egyetemi docens : blazovics.

Szõke Évaáltalános igazgatóhelyettes : szoke. Lemberkovics Évaigazgatóhelyettes : lemberkovics. Kéry Ágnesoktatási igazgatóhelyettes : kery. Balázs Andrea tanulmányi felelõs angol Dr. Alberti Ágnes Dr. Daruházi Ágnes Dr. Elekes Zsuzsanna Dr. Ficsor Emese Dr. Hegedüs Viktor Dr. Kertesy Dóra Dr. Riethmüller Eszter Dr.

Az intézet neve ben változott Farmakognóziai Intézetre, visszatérve a szakterület hagyományos megjelöléséhez és igazodva az Európában általánosan elfogadott, egységesen értelmezett elnevezéshez. Az intézet feladata a Gyógynövény- és drogismeret farmakognózia tárgy elméleti és gyakorlati oktatása magyar és angol nyelven két szemeszter.

Navigációs menü

A tárgy tananyaga felöleli a gyógynövények, valamint a belõlük elõállított drogok botanikai és kémiai ismeretét, a természetes anyagok képzõdésének, felhalmozódási sajátságainak farmakoökonómiai szemészet, a korszerû elválasztástechnikai módszerek növénykémiai alkalmazását, a fitokémiai analitikát és a gyógynövények hatásának ismeretét, különös tekintettel a gyógyszeripar kiemelt növényi nyersanyagaira és a fitoterápiában, valamint a prevencióban jelentõs gyógynövényekre.

Az intézet oktatja kötelezõen választható tárgyként a Farmakoökonómiai szemészet, Gyógyszerészi biotechnológia és Fitoterápia tárgyakat IV. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Mesterképzésen belül Természetes eredetû anyagok, gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, gyógynövények címû tárgy elméleti és gyakorlati oktatása is az intézet feladata.

A gyógyszerészhallgatóknak a növényi gyógyszerek kiemelt szakértõivé való nevelésében jelentõs szerepet tölt be a szakdolgozatok készítése. Évente 15—20 hallgató készíti el és védi meg eredményesen az intézetben a nem ritkán kísérletes munkával is kiegészített dolgozatát. A gyógynövények iránt érdeklõdõ legjobb hallgatók átlagosan évente 5—6 tudományos diákköri munkát végeznek, farmakoökonómiai szemészet eredményesen vesznek részt a helyi és országos TDK-konferenciákon.

Minden évben jelentõs a rektori pályázatot készítõk száma is. Az elõadások és gyakorlatok áttekintõ, naprakész ismereteket nyújtanak a természetes eredetû gyógyszeranyagok ismeretéhez.

Az oktatásban jelentõs teret nyitunk a hallgatók önállóságának. Interaktív bevonásuk mellett CD-vel kiegészített, új gyakorlati könyv és számítógépes programok is segítik tudásuk elmélyítését. A megszerzett ismeretek birtokában a gyógyszerészhallgatók versenyképes tudással kerülnek ki egy olyan idõszakban, amikor az elõtérbe került természetes anyagokkal, gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretanyag felértékelõdött, és az európai harmonizáció, valamint a megújult hazai szabályozási rendszer következtében is új szempontokkal bõvül.

A posztgraduális képzésben — ideértve a PhD- szakgyógyszerész- és gyógyszerész-továbbképzést — a gyógynövényekkel, természetes eredetû gyógyszerekkel és biotechnológiával kapcsolatos területeken az intézet szintén meghatározó szerepet játszik.

A Gyógyszertudományi Doktori Iskola keretein belül az intézet oktatói három témakörben irányítják évente kb. Az intézet tudományos tevékenysége felöleli a farmakognózia, fitokémia és gyógyszerészi biotechnológia minden területét. A kutatómunkát hazai és európai uniós pályázati támogatások segítik.

Néhány, a tradicionális gyógyászatban széleskörûen alkalmazott gyógynövény terápiás alkalmazhatóságának megalapozására in vitro vizsgálati rendszereket, pl. A hatás—szerkezet összefüggések tanulmányozásában bio-assay irányított elválasztástechnikai módszerek alkalmazásával farmakoökonómiai szemészet tárunk fel egyes növényi hatóanyagcsoportok vonatkozásában. Tanulmányozzuk a gyógynövények korszerû, bizonyítékokon alapuló fitoterápiás alkalmazásának lehetõségeit.

Kutatjuk az illóolajok összetételét befolyásoló különbözõ extrakciós és egyéb tényezõk hatását. Összehasonlító vizsgálatok alapján elvi megállapításokat fogalmazunk meg farmakoökonómiai szemészet hagyományos és szuperkritikus fázisú extrakció alkalmazhatóságáról, különös tekintettel a gyógyszer- és élelmiszeripari farmakoökonómiai szemészet. Biotechnológiai látás mínusz 1-nél a génmûködést befolyásoló hormonális regulációval és prekurzorok alkalmazásával optimalizáljuk a különbözõ organizálódási szintû in vitro gyógynövénykultúrák hatóanyag-képzését.

Géntranszformációs módszer alkalmazásával, szelekciós munkát végezve tudjuk kiválasztani a legmagasabb hatóanyag-produkcióval rendelkezõ klónokat. Eredményeinket hazai és nemzetközi konferenciákon és a szakterület legrangosabb folyóirataiban, szakkönyveiben publikáljuk. Az oktatási feladatokra szorosan épülõ Taxofit látás plusz nap + éjszaka aktivitás biztosítja, hogy a természetes eredetû anyagok iránt megnyilvánuló fokozott elvárásokhoz igazodva oktassuk a jövõ gyógyszerészeit, és neveljük õket a növényi eredetû gyógyszerek elsõrendû szakértõivé.

farmakoökonómiai szemészet

Hõgyes Endre u. Klebovich Imre egyetemi tanár : klebovich gyok. Marton Sylvia tanulmányi felelõs : marsyl gyok. Antal István igazgatóhelyettes, : antist gyok. Dredán Judit : drejud gyok. Ludányi Krisztina : ludanyi gyok.

Szerző k : Dr. Rékassy Balázs Dr. A szerzők egy 2 részes tanulmányban elemzik a szektor fejlődését, trendjeit, a piac jelen nagyságát, főbb szereplők csoportosítását.

Balogh Emese : baleme gyok. Budai Marianna : bmariann gyok. Hajdú Mária tanulmányi felelõs : hajmar gyok. Stampf Györgyny. Benedek Veronika ny. Budai Lívia: budailivia gyok. Domahidy Mónika : lakimoni gyok.

Tételek ahol a szak "egészségügyi menedzser" és a mű dátuma 1998

Kállai Nikolett: kallain gyok. Kovács Kristóf : kovkrist gyok. Lengyel Miléna : lenmil gyok. Pápai Katalin : papaik gyok. Sebestyén Zita : sebestyenz gyok. Füredi Petra farmakoökonómiai szemészet fpetra gyok. Niczinger Noémi : niczinger.

farmakoökonómiai szemészet

Mozsonyi professzor nemzetközi viszonylatban is elismerést kivívott egyetemi intézetet rendezett be. Az Intézet minden tekintetben megfelelt mind a korszerû gyógyszerészképzés, mind a klinikai gyógyszerellátás, mind a tudományos kutatás céljainak.

Pandula Egon ben vette át a tanszék vezetését docensként, tól egyetemi tanári farmakoökonómiai szemészet intézetigazgatói minõségben vezette az Intézetet. Kutató munkásságát elsõsorban a gyógyszerészeti technológia elméleti és gyakorlati továbbfejlesztése terén fejtette ki.

Ezen a területen mint oktató is úttörõ munkát végzett, jó kapcsolatot kiépítve a gyógyszeripar szakembereivel. Korai halálát követõen Gyarmati László Kutatómunkájának fõ iránya a biofarmácia, a gyógyszerforma és gyógyszerhatás összefüggésének vizsgálata volt.

Bevezette a gyógyszerkészítmények gyártásának biofarmáciai oldalát mind az elmélet, mind a gyakorlat vonatkozásában. Rácz István D. Megerõsítette és továbbfejlesztette az Intézet tudományos kapcsolatát a hazai és nemzetközi gyógyszeripar kutatóhelyeivel. Munkatársaival több gyógyszerkészítmény fejlesztését oldotta meg, különösképpen farmakoökonómiai szemészet elhúzódó hatású, programozott hatóanyag-leadású gyógyszerkészítmények érdemelnek figyelmet. Ebben az idõszakban a kar három ízben nyerte el a Felsõoktatási Fejlesztési Alap FEFA pályázatait, ami lehetõve tette a mûszerállomány jelentõs korszerûsítését.

Egyetemünkön a Gyógyszerésztudományi Kar nyerte el elsõ ízben a PhD-képzés akkreditációját és farmakoökonómiai szemészet Intézetünkben is beindult az új rendszerû doktorképzés.

Vezetése alatt került sor az Intézet összes gyakorlati jegyzetének és tankönyvének felújítására, újraírására, új jegyzet megjelentetésére a segédanyagok területén, az oktatási tematikák modernizálására. Jelentõs részt vállalt a szakgyógyszerészképzés új rendszerének kialakításában és a folyamatos továbbképzés feladatainak koordinálásában.

Ebben a periódusban valósult meg az Intézet könyvtárának rekonstrukciója. Mozsonyi Sándor Tangyógyszertár felavatására, valamint a Fizikai Gyógyszerellenõrzõ Laboratórium teljes felújítására. A hazai és nemzetközi irányzatoknak megfelelõen felgyorsult a gyógyszertechnológia tárgy tematikájának korszerûsítése.

  • OTSZ Online - Az NSAID-ok adását lehetőleg előzze meg a kondroprotekció
  • EGÉSZSÉGÜGYI TECHNOLÓGIAÉRTÉKELŐ KÖZPONT | Pécsi Tudományegyetem
  • Zemplényi Antal 10 perc Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság, Elnök A koronavírus járvány nemzetgazdasági és költségvetési hatásai, az egészségügy átalakításának perspektívái gazdasági szemszögből Dr.

Tudományos szakterületei: farmakokinetika, in vivo gyógyszer-metabolizmus, bioekvivalencia, étel- és gyógyszer-interakciós vizsgálatok, retard gyógyszerfejlesztés farmakokinetikai aspektusai, biofarmácia, továbbá elválasztástechnikai, bioanalitikai módszerek fejlesztése, validálása.

Klebovich professzor a tanévben a Gyógyszerésztudományi Kar dékáni tisztségét töltötte be.

Verteporfin

Így jelentõsen megújult az Intézet oktatási és kutatási infrastruktúrája és mûszerparkja, amely lehetõvé tette az oktatás fejlesztését és számos új kutatási téma indítását. Ehhez komoly támogatást kapott az Intézet a Gyógyszerésztudományi Kartól, az EGIS Gyógyszergyár Nyrt-tõl, a Richter Farmakoökonómiai szemészet Nyrt-tõl, valamint számos cégtõl és magántámogatótól, valamint külföldi együttmûködõ partnertõl.

Az Intézet ben méltó módon ünnepelte meg alapításának A graduális képzési rendszerben az Intézet munkatársai évente mintegy magyar és külföldi hallgató gyakorlati és elméleti oktatását látják el, figyelembe véve a nemzetközi normákat és a diplomák ekvivalenciájára vonatkozó követelményeket farmakoökonómiai szemészet.

A III. Az Intézet fontos feladata a posztgraduális képzés is, ezen belül egyrészt a szakirányú szakképzés gyógyszertechnológiatovábbképzés, illetõleg akkreditált témákkal való részvétel a PhD-képzésben. Az Intézet gyógyszertechnológiai, gyógyszer-formulálási, biofarmáciai és farmakokinetikai, analitikai, gyógyszerstabilitási laboratóriumai jó kapcsolatot építettek ki a hazai és külföldi gyógyszeripar prominens képviselõivel.

A gyógyszerformulálás technológiai és biofarmáciai vonatkozásainak kutatása jelenti a fõ irányt, figyelembe véve a nemzetközi kutatási trendek alakulását és az ipari gyógyszergyártás igényeit.

A kutatási témák közül a teljesség igénye nélkül megemlíthetõ a gyógyszerek adszorpciójának, megoszlásának, metabolizmusának és kiürülésének tanulmányozása, az ennek során szerzett ismeretek felhasználása, optimális biohasznosíthatóságú gyógyszerkészítmények bomlási kinetikájának vizsgálata és a stabilizálás lehetõségei, új segédanyagok alkalmazhatósága és használatának feltételei, a hatóanyagok fizikai-kémiai tulajdonságainak gyógyszerformulálási vonatkozásai, új hatóanyagok megfelelõ gyógyszerformáinak kialakítása, gyomorsavrezisztens bevonattal ellátott gyógyszerformák tervezése, elõállítása és vizsgálata, ellenõrzött hatóanyag-leadású gyógyszerterápiás rendszerek formulálása, gyógyszerkészítmények tervezésének és értékelésének biogyógyszerészeti vonatkozásai, gyógyszer-technológiai mûveletek pl.

Az Intézet új kutatási iránya az in vitro, in vivo korreláció, valamint az in vitro és in vivo ételinterakciós a legjobb vízió, új bioanalitikai módszerek fejlesztése különbözõ típusú farmakokinetikai vizsgálatokhoz, továbbá hatóanyag-segédanyag stabilitási vizsgálatok. Nagyvárad farmakoökonómiai szemészet 4. Bagdy György, egyetemi tanár : bag iif.

Szökõ Éva igazgatóhelyettes, tanulmányi farmakoökonómiai szemészet gyógyszerhatástan és toxikológia Dr. Farmakoökonómiai szemészet Kornélia tanulmányi felelõs kórtani és klinikai alapismeretekDr. Magyar Kálmánny. Kostyalik Diana, Kalmárné Dr. Vas Szilvia, Dr.

Petschner Péter, Szegi Péter, Dr. A gyógyszerhatástan és toxikológiát elméleti, és 56 gyakorlati óraszámban oktatjuk a nemzetközileg elismert legkorszerûbb tankönyvek alapján. A képzésben jelentõs hangsúlyt adunk a gyógyszerek szervezetbeni sorsa, a gyógyszerek hatásmódja és a korszerû terápiás indikációk oktatásának. A toxikológiai alapismeretek oktatásában a gyógyszerek toxikus hatásain túl a környezet-toxikológiai kérdésekkel és a leggyakoribb akut és krónikus mérgezésekkel foglalkozunk.

A gyógyszeres terápiát 24 óra elõadás és 24 óra gyakorlat keretén belül oktatjuk.

Tartalomjegyzék

Az oktatás során súlyt helyezünk a leggyakrabban elõforduló betegségek terápiás elveire, a gyógyszerek mellékhatásaira, interakcióikra. Különös figyelmet fordítunk a krónikus betegségek kezelésére, ahol a gyógyszerészt a betegfelvilágosítás terén fokozott felelõsség terheli.

A kórtani és klinikai alapismeretek tantárgy keretében 56 órás képzést kapnak a hallgatók a gyógyszerészképzés speciális igényeinek megfelelõen a leggyakoribb betegségek patofiziológiai vonatkozásairól, megalapozva a gyógyszeres terápia elveinek megértését, annak gyakorlati alkalmazását. Kötelezõen választható tárgyként oktatjuk a preklinikai és klinikai neuropszichofarmakológia és pszichofarmakogentika tárgyat gyógyszerész- és orvostanhallgatóknak egyaránt. Intézetünk szervezésében meghirdetésre kerülõ szabadon farmakoökonómiai szemészet tárgy a klinikai labordiagnosztikai vizsgálatok.

Az NSAID-ok adását lehetőleg előzze meg a kondroprotekció Farmakoökonómiai modell az arthrosis gyógyszeres kezelésének költségcsökkentésére Ismertetik Conrozier arthrosisos beteg gyógyszeres kezelésének analízisével kapcsolatos felméréseit.

Vizsga típusa: a farmakoökonómiai szemészet. Vizsga típusa: kollokvium írásbeli. Bizonyíték alapú gyógyszeres terápia · A krónikus szívelégtelenség gyógyszeres kezelése.

A hipertónia terápiája · A diabetes mellitus terápiája · Allergiás betegségek; bõrgyulladások · Kolerektális- és emlõkarcinoma kemoterápiája · Fájdalomcsillapítás daganatos kórképekben · Fájdalomszindrómák · A rheumatoid arthritis gyógyszeres terápiája · Gyulladásos bélbetegségek · Gyógyszermérgezések · Urológiai betegségek inkontinencia, erektilis diszfunkció, BPH gyógyszerei Gyakorlatok: Vénás betegségek · Ischemiás szívbetegség, szívinfarktus · Peptikus fekély, GERD · Bõrgyógyászati betegségek: acne, gombás fertõzések · Hasmenés, székrekedés, irritábilis bélszindróma IBS · Allergiás rhinitis · Hányás · Asthma bronchiale COPD · Egyes nõgyógyászati betegségek gyógyszerei · Az osteoporosis kezelése · Területen szerzett légúti és farmakoökonómiai szemészet fertõzések kezelése · Parkinson-kór, demencia, schizofrénia · Szorongásos kórképek és alvászavarok kezelése · Alkoholizmus.

Noszál Béla egyetemi tanár : nosbel gytk. Takácsné Dr. Novák Krisztina tanulmányi felelõs : novkri gytk. Szász György ny. Gergely András igazgatóhelyettes : gerand gytk. Õrfi László : orlasz gytk.

Fontos információk